02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

(Angiotensin Converting Enzyme (ACE


مورد استفاده

در تشخیص و پیگیری سیر بالینی سارکوئیدوز ( نوعی بیماری گرانولوماتوز که بسیاری از اندام ها به ویژه ریه ها را مبتلا می سازد) و پاسخ مناسب به درمان استفاده می شود. در افتراق سارکوئیدوز از سایر بیماری های گرانولوماتوزی بکار می رود. در تشخیص بیماری سارکوئیدی فعال از خاموش سودمند است. کمک به تشخیص بیماری گوشه (Gaucher) و لنفو آنژیومایوماتوز (lymphoangiomyomatosis ) و پایش بیمارانی که به داروهای مهارکننده ACE پاسخ مناسب نمی‏دهند.


نام روش اندازه گیری

Spectrophotometry، Spectrofluorometry


نام های مشابه

آنزیم مبدل آنژیوتانسین I؛ کیناز II؛ پپتیدیل دی‏پپتیداز A ، آنزیم مبدل آنزیوتانسین سرم Angiotensin


نوع نمونه

سرم، مایع نخاع


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

شرایط نگهداری: پایداری نمونه پس از جداسازی سرم یک هفته در 2-8 و 6 ماه در -20oC می باشد.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و در لوله های با درب قرمز جمع آوری نمایید. از جمع آوری نمونه در ویال های EDTA دار اجتناب نمایید. EDTA باعث مهار آنزیم می گردد. پس از نمونه گیری محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

ü نمونه همولیز خفیف و شدید، ایکتریک شدید و لیپمیک شدید ü نمونه با حجم ناچیز ü نمونه بدون برچسب یا بدون مشخصات ü پلاسما EDTA دار یا هپارینه


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ترجیحاً بیمار تا 12 ساعت از مصرف مایعات و غذا پرهیز نماید. استروئید تراپی باعث کاهش آنزیم شده، بنابراین با هماهنگی با پزشک معالج از مصرف آن خوداری گردد.


اطلاعات بالینی

استروئید تراپی باعث کاهش آنزیم شده، بنابراین با هماهنگی با پزشک معالج از مصرف آن خوداری گردد.در بیماران هایپرتیروئیدیسم درمان نشده ، پسوریازیس، نوزادان نارس، سندروم دیستروفی تنفسی، آمیلوئیدوز در بالغین، سل وآمبولی و انسداد ریوی، آسم، بدخیمی ریه، سندروم نفروتیک، مولتیپل اسکلروزیس، هپاتیت الکلی و بیماری هوچکین افزایش سطح ACE ممکن است مشاهده گردد.سطوح ACE سرم در سارکوئیدوز مزمن کمتر بالا می‏رود. ACE در میکانیزم رنین/آنژیوتنسین و در نتیجه تنظیم فشار خون اهمیتی حیاتی دارد. با این وجود، ACE برای ارزیابی هیپرتانسیون (فشار خون بالا) چندان سودمند نمی باشد.


مقادیر مرجع

مقادیر طبیعی: هر آزمایشگاه باید محدوده مرجع را بر اساس جمعیت خودش تعیین نماید.


تفسیر

تفسیر: افزایش در مقادیر ACE به همراه وجود ارتشاح و آدنوپاتی در تصاویر رادیوگرافی و مشاهده گرانولومای اپیتلیال غیر پنیری شکل در بیوپسی ریه، نشاندهنده بیماری سارکوئیدوز می باشد. غلظت ACE سرم بطور قابل توجهی در بیماران مشکوک به سارکوئیدوز (تقریباً 80 درصد) مثبت می باشد. ACE در سایر بیماری ها از جمله گوشر، جذام و لنفو آنژیومایوماتوز افزایش می یابد. این آنزیم همچنین ممکن است در 5 درصد افراد سالم نیز افزایش یافته باشد. افزایش ACE مایع مغزی نخاعی به تشخیص بیماری نوروسارکوئیدوز کمک می کند.


احتیاط ها

ACE از حساسیت و اختصاصیت مطلوب برای تشخیص سارکوئیدوز برخوردار نیست و افزایش این آنزیم در 35 تا 91 درصد از بیماران مبتلا به سارکوئیدوز مشاهده شده است.همولیز ، هیپرلیپیدمی و یرقان سبب کاهش کاذب سطح آنزیم می شود.دارو های مهارکننده ACE نظیر Vasotec و کاپتوپریل ... باعث کاهش سطح آنزیم ACE می گردد.داروهای استروتیدی و آنتی هیپرتانسیو نظیر پردنیزون، کاپتوپریل، کالازاپریل، انالاپریل، پروپرانولول و لیزینوپریل منجر به کاهش سطح ACE می گردند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد