02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

ASO-Titer


کد آزمایش

200


مورد استفاده

اندازه گیری آنتی استرپتولیزینO سرم یک معیار با ارزش و مطمئن در تشخیص عفونت های استرپتوکوکی (استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A) م ی باشد.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح : Anti DNAse B ، آنتی هیالورونیداز سایر روش ها : آنتی استرپتوزیم


نام های مشابه

آنزیم آنتی استرپتولیزین O


نوع نمونه

سرم تازه


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه در ◦c 4 به مدت 3 روز و در ◦c20- به مدت 14 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1- از نمونه همولیزه اجتناب گردد. زیرا همولیز در نتایج آزمون ایجاد تداخل می نماید. 2- در هنگام نمونه گیری، محل نمونه گیری به طور کامل باید ضدعفونی گردد. 3- مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را بر روی برگه آزمایش ثبت نمایید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز شدید نمونه موجب رد آن می شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1- از مصرف آنتی بیوتیک به ویژه پنی سیلین ها قبل از نمونه گیری اجتناب گردد. 2- نیاز به ناشتایی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

آلودگی سرم به باسیلوس سرئوس و برخی پسودوموناها ( به علت عدم ضدعفونی کامل پوست هنگام نمونه برداری ) نیز باعث افزایش کاذب تیتر ASO می شود. تیتر بالای ASO به تنهایی ارزش کلینیکی ندارد و آنچه مهم است تغییرات تیتر ASO است. همزمان با تیتر بالای ASO باید کشت گلو مثبت شده و یا سدیمان نیز افزایش یابد، در غیر این صورت آزمایشات سرولوژی برای تشخیص عفونت های حاد استرپتوکوکی ارزشی ندارند. Todd ( تاد) بالاترین رقتی از سرم که از فعالیت استرپتولیزینO جلوگیری کند یا رقتی از سرم که همولیز را نشان نمی دهد.


تفسیر

تعیین عیار آنتی استرپتولیزینO (ASO) سرم یک معیار با ارزش و مطمئن در تشخیص عفونت های استرپتوکوکی (85- 80%) می باشد. عیار ASO به ویژه در موارد تب روماتیسمی و گلومولونفریت اهمیت دارد. تیتر افزایش یافته دلیل بر عفونت استرپتوکوکی اخیر است. کاهش تیتر علامت خوبی برای فقدان تب روماتیسمی فعال است. بهتر است 10 روز پس از اولین آزمایش مجدداً آزمایش تکرار شود. بیمارانی که تیتر ASO منفی و کشت مثبت دارند حامل میکروارگانیسم می باشند. افزایش سطح : در عفونت های حاد استرپتوکوکی، تب روماتیسمی حاد و آندوکاردیت باکتریایی افزایش سطح تیتر ASO مشاهده می شود.


احتیاط ها

همولیز در نتایج آزمایشات ایجاد منفی کاذب می کند. افزایش کلسترول، بتالیپوپروتئین و گلوبولین ها با خنثی کردن استرپتولیزین O باعث افزایش کاذب تیتر ASO می شود. آنتی بیوتیک ها موجب کاهش تعداد استرپتوکوک ها می گردند و تولید ASO را سرکوب می کنند. استروئیدها، داروهای سرکوبگر ایمنی می باشند که تولید ASO را سرکوب می کنند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد