02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Anti-LKM1


کد آزمایش

789


مورد استفاده

بررسی بیماران کبدی با علل ناشناخته و بررسی بیماران مشکوک به هپاتیت خود ایمن.


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

Anti-P450 2D6 Antibodyof Liver/Kidney Microsome Type 1 Antibodies، Microsomal (Liver/Kidney) Type


نوع نمونه

سرم، پلاسما


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

نمونه به مدت 48 ساعت در دمای اتاق، 14 روز در دمای ◦c 4 و 21 روز در دمای ◦c 20- پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

نمونه گیری از عروق وریدی انجام می گردد.پس از نمونه گیری و جداسازی سرم یا پلاسما آن را در یخچال نگاه دارید.محل نمونه گیری را از نظر خونریزی یا کبودی بررسی نمایید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه به شدت همولیز و لیپمیک مورد قبول نمی باشد.ذوب و فریز مکرر نمونه مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

بیماریهای کبدی خود ایمن (برای مثال هپاتیت خود ایمن، سیروز صفراوی اولیه) با حضور آنتی بادیهایی چون آنتی بادی ماهیچه صاف (SMA)، آنتی بادی ضد میتوکندری (AMA) و آنتی بادی نوع یک میکروزومال کبد/کلیه (Anti-LKM1) در سرم شناخته شده اند. زیرگروههای هپاتیت خود ایمن (AIH) بر اساس الگوهای واکنش پذیری اًتوآنتی بادی تعیین می شود. آنتی بادی LKM-1 به عنوان یک مارکر سرولوژیک در هپاتیت خود ایمن نوع 2 و به طور معمول در صورت عدم وجود SMA و آنتی بادی های ضد هسته در سرم شناسایی می شود. این آنتی بادیها با یک توالی کوتاه خطی آنتی ژن نوترکیب سیتوکروم مونواُکسیژناز P450 2D6 واکنش می دهند. بیماران مبتلا به هپاتیت خود ایمن نوع 2 بیشتر در زنان جوان شایع می باشد و اغلب دچار بیماری شدیدی کبدی می شوند و به درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی پاسخ می دهند.


مقادیر مرجع

منفی: 12 Ru/ml≥ مشکوک: 12–18 Ru/ml مثبت:18 Ru/ml ≤


تفسیر

آنتی بادی نوع یک میکروزومال کبد/کلیه (Anti-LKM1)، ممکن است در بیماران مبتلا به هپاتیت خودایمن نوع 2 (AIH-2)، هپاتیت ویروسی C و یا D و برخی از انواع هپاتیت القاء شده توسط دارو مشاهده شده است. مقادیر کمتر از 20 RU/ml نشاندهنده منفی بودن تست، بین 20-25 Ru/ml در موارد مشکوک و بیشتر از 25 Ru/ml نشاندهنده مثبت بودن تست و ابتلائ احتمالی به بیماری هپاتیت خودایمن نوع دوم می باشد.


احتیاط ها

نمونه با شدت همولیز و یا لیپمیک بالا در نتایج آزمون تداخل ایجاد می کند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد