02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Methotrexate


نام روش اندازه گیری

HPLC


نام های مشابه

Methotrexate


نوع نمونه

Pasma(EDTA) ترجیحا/Serum


حجم نمونه

0.4


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1M