02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Amylase


کد آزمایش

37


مورد استفاده

کاربردهای بالینی: به منظور پایش عملکرد پانکراس و تشخيص و پيگيري سير باليني پانكراتيت از سایر علل بیماری های حاد ناحیه شکمی بکار می رود.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

آميلاز توتال، آمیلاز خون، ادرار


نوع نمونه

سرم يا پلاسماي هپارينه، ادرار رندم یا 2 ساعته، مایعات بدن


حجم نمونه

0.5 mLبرای سرم و مایعات بدن و 5 ml برای ادرار


نگهداری نمونه

شرایط نگهداری: نمونه سرم در دماي C◦25 تا 7 روز و در دماي C◦4 تا 1 ماه پایدار است. نمونه ادرار در C◦4 و C◦20- تا 7 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


راهنمای جمع آوری نمونه

مصرف هرگونه داروي مؤثر بر نتايج آزمايش را بر روي برگه بيمار ثبت كنيد. سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید. حجم ادرار 2 ساعته را یادداشت کنید.


معیار رد نمونه

همولیز شدید مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نياز به ناشتا بودن بيمار نمي باشد. در مورد جمع آوری ادرار 2 ساعته، ساعت 8 صبح مثانه باید تخلیه گشته و ادرار دور ریخته شود و پس از آن تا ساعت 10 ادرار در ظرف ادرار جمع آوری گردد.تولوئن (5 ml) به عنوان نگهدارنده بکار می رود. در غیر این صورت ادرار در یخچال نگهداری شود.


اطلاعات بالینی

در پانکراتیک حاد همراه با هیپرلیپیدمیا فعالیت آمیلاز سرم ممکن است به صورت کاذب نرمال باشد. با تهیه رقت سریالی از سرم و یا اولترا سانتریفیوژ می توان میزان واقعی آمیلاز را تعیین کرد. نتایج آمیلاز سرم ممکن است در بیماران با ماکروآمیلاز (مولکول آمیلاز با وزن مولکولی بالا) بالا باشد. اندازه بزرگ ماکروآمیلاز مانع از دفع آن در ادرار می شود. در نتیجه آمیلاز سرم به طور معمول بالا است. این آمیلاز بالا برای پانکراتیت تشخیصی نیست. با اندازه گیری لیپاز سرم و آمیلاز ادرار، می توان پی به حضور یا عدم حضور ماکروآمیلاز برد.


تفسیر

در پانکراتیت حاد، افزایش گذرا در فعالیت آمیلاز سرم در عرض 2 تا 12 ساعت بعد از شروع اتفاق می افتد و معمولا بعد از گذشت روز سوم یا چهارم به حالت عادی برمی گردد. 4 تا 6 برابر محدوده مرجع افزایش فعالیت آنزیم در 12 تا 72 ساعت ابتدایی معمول است. مقادیر افزایش فعالیت آنزیم سرم با شدت اختلال پانکراس مرتبط نیست. از آنجایی که چندین ارگان این آنزیم را تولید می کنند، بنابراین این آنزیم یک شاخص ویژه برای عملکرد پانکراس نمی باشد. افزایش میزان آنزیم ممکن است در تعدادی از فرآیندهای بیماری غیر پانکراتیک از جمله اوریون، انسداد مجرای بزاقی، حاملگی خارج رحمی، و انسداد و انفارکتوس روده دیده شود.


احتیاط ها

عوامل مداخله گر: داروهای ذیل می توانند در نتایج آزمایش تداخل ایجاد کنند.افزایش دهنده ها: اسيدآمينوساليسيليك، آسپرين، آزاتيوپرين، كورتيكواستروئيدها، دگزامتازون، اتيل الكل، گلوكوكورتيكوئيدها، مواد حاجب يد دار، ديورتيك هاي لوپ مانند فوروزمايد، متيل دوپا، ضد دردهاي مخدر، قرصهای ضد بارداری ، پردنيزونکاهش دهنده ها: محلول هاي دكستروز وريدي، ليپمي سرم، سيترات ها، اگزالات ها، گلوكز


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

یک ماه در 30- درجه سانتیگراد