02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

HLA Class I&II Molecular Typing


کد آزمایش

143


مورد استفاده

تعیین آنتی ژن های HLA class I&II در افراد گیرنده ودهنده ی پیوند


نوع نمونه

5ml خون تام حاوی 100 میکرولیتر EDTA


حجم نمونه

5 ml


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

آنتی ژن های HLA آنتی ژن های تنظیم کننده ی سیستم ایمنی هستند که نقش مهمی در پیوند دارند می باشد. DP,DQ,DR شامل سه لوکوسHLA class IIآنتیژنهای و A,B,C شامل سه لوکوس HLA class Iآنتیژنهای تعیین آنتی ژن های HLA یک روشی است که در آن میزان سازگاری بافت های دهنده و گیرنده مشخص می شود این آنتی ژنها پروتئین هایی هستند که که هر فرد از پدر و مادر خود به ارث می برند.در پیوند بخصوص پیوند مغزاستخوان سازگاریHLA در گیرنده و دهنده اهمیت دارد .به طور معمول match بودن HLA در 10 تایپ HLA بررسی می شود(A,B,C,DR,DQ,) به این صورت که اگر گیرنده و دهنده در هر ده آنتی ژن باهم match باشند full match در نظر گرفته می شوند.به طور معمول HLA match در بین افراد یک خانواده بیشترین شیوع را دارد.اگردو فرزند از یک خانواده مارکرهای HLA یکسانی را از پدر و مادر خود به ارث ببرد به آنها HLA_Identical match گفته می شود.به طور معمول در یک خانواده احتمال اینکه فرزندان HLA_Identical match باشند 25% و احتمال اینکه در نیمی از آنتی ژن های HLA با هم match باشند 50% می باشد که به این حالت haploidentical match گفته می شود و همچنی


تفسیر

تفسیر این تست با توجه به work sheetقرار داده شده در کیت می باشد .