02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Echinococcus granulosis IgG Antibody


کد آزمایش

100


مورد استفاده

آزمایشات سرولوژیک به تشخیص بیماری کیست هیداتید (اکینوکوکوس گرانولوزوس) کمک می کند.


نام روش اندازه گیری

روش مرجع: آنزیم ایمونو اسی (EIA) روش ارجح: ایمونوبلاتینگ (IB) سایر روشها: الایزا (ELISA)، ایمونوفلو


نام های مشابه

آنتی بادی اکینوکوکوس گرانولوزوس ، Hydatidosis، Hydatid Disease، Echinococcosis diagnostic


نوع نمونه

سرم، نمونه های آسپیراسیون می تواند در تستهای میکروسکوپیک و ایمونولوزیک استفاده شود.


حجم نمونه

0.5 ml


نگهداری نمونه

• نمونه دردمای اتاق به مدت 7روز، در دمای 4oC تا 14 روز و در دمای 20oC- تا یک ماه پایدار است. • ترجیحاً نمونه تا زمان انجام آزمایش در دمای اتاق نگاه داری شود و در صورتیکه آزمایش سریع انجام نشود آن را در فریزر نگاه دارید


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

ملاحظات نمونه گیری: پس از نمونه گیری و جداسازی سرم، 1 ml از آن را در داخل ویال های پلاستیکی جدا کرده و ترجیحاً تا زمان آزمایش در دمای اتاق نگاه دارید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

کیست هیداتیک مرحله لاروی کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. کرم بالغ در داخل روده سگ و سگ سانان زندگی می کند و انسان میزبان تصادفی آن می باشد. آلودگی انسان در اثر خوردن آب، سبزیجات آلوده به تخم و یا تماس مستقیم با میزبان نهایی صورت می گیرد. شدت بیماری بستگی به ناحیه ای که کیست در آن تشکیل می شود دارد. کیست های هیداتید ایمونوژن می باشند و آنتی بادی بر علیهآنها تشکیل می شود.


تفسیر

شناسایی آنتی بادی های سرمی اکینوکوکوس گرانولوزوس نقش مهمی در تشخیص بیماری هیداتید ایفا می کند. آنتی بادی سرم ممکن است سال ها پس از حذف کیست قابل تشخیص باقی می ماند. کیست های کبدی بیشتر از کیست های ریوی سیستم ایمنی را تحریک می کنند. تیتر های مثبت در 50 – 35 % از کیست های ریوی و بیشتر از 85% از کیست های هیداتید کبدی مشاهده می شود.


احتیاط ها

• در 50 درصد موارد ممکن است واکنش متقاطع سرولوژیک بین اکینوکوکوس و سیستی سرکوزیس رخ دهد. • نتایج مثبت کاذب اغلب در بیماران دارای سیروز و لوپوس مشاهده می شود. • نتایج منفی کاذب در بعضی از کیستهای بزرگ، کیست های ریوی، یا کیستهای مرده مشاهده می شود