02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Adenosin Deaminase


کد آزمایش

2014


مورد استفاده

کاربردهای بالینی:فعالیت آنزیمی در بیماران توبرکلوز نسبت به سایر بیماری های تنفسی کودکان بسیار بالاتر است. افزایش آنزیم در جریان عود مجددی سارکوئیدوز مزمن مشاهده می شود. در بیماری های مجاری صفراوی پایین و بیماری های مزمن کبدی همیشه بالاست.


نام روش اندازه گیری

Turbidometry


نام های مشابه

آدنوزین د آمیناز، Adenosine Deaminase, Fluid


نوع نمونه

Blood, Serum , Body fluid


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه به مدت 12-6 ساعت در دمای اتاق (RT) و 1 هفته در دمای C◦ 4 پایدار است. جابجایی نمونه روی یخ صورت گیرد.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

نمونه گیری مایعات بیولوژیک باید توسط پزشک انجام شود. نمونه باید تا زمان آزمایش فریز شود. نمونه دفریز شده نباید مجدداً فریز گردد. سن بیمار را یادداشت نمایید. نوع نمونه را یادداشت نمایید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه همولیز شده مورد قبول نمی باشد. فریز دفریز مکرر باعث رد نمونه می گردد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه می بایست سریعاً سانتریفیوژ شده و 0.3 ml از مایع رویی را برداشته و به ویال پلاستیکی انتقال دهید. جهت جمع آوری نمونه، بر روی یخ نگهداری شود. نمونه فوراً تا زمان آزمایش فریز گردد.


اطلاعات بالینی

توضیحات: کمبود آنزیم آدنوزین دآمیناز در 25% موارد بیماری نقص شدید ایمنی مرکب (SCID) مشاهده می شود.


تفسیر

تفسیر: ارتباط منفی بین سن (دهه سوم زندگی) با سطح آنزیم وجود دارد. مقدار آن در هپاتیت، سیروز، هموکروماتوز، یرقان انسدادی، آنمی همولیتیک، تب روماتیسمی، تب تیفوئیدی، نقرس، تالاسمی ماژور، لوسمی میلوئید، توبرکولوز، بیماریهای اتوایمیون، انفراکتوس میوکارد و نارسایی قلبی افزایش می یابد. واکنش تداخلی: وجود کلرور جیوه– بنزوآت باعث کاهش فعالیت آنزیمی در شرایط واکنش شیمیایی (Invitro) می شود.


احتیاط ها

واکنش تداخلی: وجود کلرور جیوه– بنزوآت باعث کاهش فعالیت آنزیمی در شرایط واکنش شیمیایی (Invitro) می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1week