02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Gamma GT


کد آزمایش

104


مورد استفاده

کسب اطلاعات در مورد بیماری کبدی، صفراوی، ارزیابی عملکرد کبد از نظر مصرف الکل ، افتراق بین بیماری های کبدی و اسکلتی زمانی که ALP سرم افزایش یافته است.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: کالریمتریک-کینتیک


نام های مشابه

: گاماگلوتامیل تراتسفرازGT,-Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGTP), Gamma Transpeptidase Gamma-Glutamyl


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

در دمای اتاق 2 روز، C◦4 7روز و در C◦20- تا یک سال پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


راهنمای جمع آوری نمونه

مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را روی برگه آزمایش ثبت کنید. محل خونگیری را بررسی نمایید، در بیماران دچار اختلالات کبدی ، زمان انعقاد معمولا طولانی تر است. سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش ثبت کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه ایکتریک و همولیز شدید می تواند در نتایج تداخل ایجاد نماید.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

این آزمون نیاز به 8 ساعت ناشتایی دارد. نوشیدن آب مجاز است.


اطلاعات بالینی

ممکن است مقدارآن در مردان بیش از زنان باشد( به علت مقادیر موجود در پروستات).این آزمایش می تواند برای هپاتوما یا کارسینومای کولورکتال بعنوان آزمایش اختصاصی باشد(ایزوفورم های آن). اما بدلیل حساسیت بسیار کم هنوز ابهامات زیادی روی آن وجود دارد.


تفسیر

تفسیر: این آزمون شاخص حساسی برای بیماری های کبدی- صفراوی است. همچنین شاخصی برای مصرف مداوم یا افراط آمیز الکل می باشد. افزایش توأم GGT و ALP نشان دهنده بیماریهای کبدی- صفراوی و افزایش ALP همراه با مقادیر نرمال GGT نشان دهنده بیماریهای اسکلتی است. افزایش سطح: بیماری کبدی ( هپاتیت، سیروز، نکروز کبدی، تومور یا متاستاز کبدی، داروهای سمی برای کبد، کلستاز، یرقان)، انفارکتوس میوکارد، مصرف الکل، بیماری لوزالمعده( پانکراتیت ، سرطان)، منونوکلئوز عفونی، عفونت های سیتومگالو ویروس، سندرم ری کاهش سطح : هیپوتیروئیدیسم


احتیاط ها

عوامل مداخله گر: مقدار آن در اواخر دوران بارداری کاهش می یابد. افزایش دهنده ها: الکل، فنی توئین، فنوباربیتال، آمینو گلیکوزیدها، استروژن ها، کاپتوپریل، اتانل و پروپوکسی فن کاهش دهنده ها: داروهای ضد بارداری خوراکی، کلوفیبرات،


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد