02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Calcitonine


مورد استفاده

1- ارزیابی افراد مشکوک به کارسینومای مدولای تیروئید (medullary thyroid carcinoma ). 2- بررسی پاسخ به درمان و پیش بینی عود مجدد سرطان مدولای تیروئید. 3- آزمون غربالگری برای افراد با سابقه خانوادگی سرطان مدولای تیروئید. 4- گاهی اوقات در تشخیص و پایش تومورهای Islet-Cell بکار می رود.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: کمی لومینوسانس


نام های مشابه

کلسی تونین انسانی، تیروکسی تونین (Thyrocalcitonin)


نوع نمونه

سرم یا پلاسمای هپارینه


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

سرم یا پلاسما باید سریعاً توسط سانترفیوژ یخچال دار جدا گردد. سرم یا پلاسما باید سریعاً در 20- درجه سانتی گراد فریز شود. نمونه در C˚20- به مدت 15 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

از همولیز نمونه حین نمونه برداری اجتناب شود. سرم باید غیر ایکتریک و غیر لیپمیک باشد. مصرف هر گونه داروی مؤثر (برای مثال داروهای ضد بارداری خوراکی) بر نتایج آزمون را در برگه آزمایش یادداشت کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز شدید نمونه موجب رد آن می شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

بیمار باید یک شب ناشتا باشد. مصرف آب مجاز می باشد.


اطلاعات بالینی

در صورت افزایش مبهم سطح کلسی تونین باید آزمون های تحریکی با استفاده از پنتاگاسترین یا کلسیم جهت تحریک تولید ترشح کلسی تونین انجام داد. تحریک پانتا گاسترین : به صورت تزریق IV ظرف 10 – 5 ثانیه و انجام خونگیری پیش از تزریق، پس از 90 ثانیه، 2 دقیقه و 5 دقیقه بعد از تزریق می باشد. تحریک با کلسیم : به صورت تزریق کلسیم 1 دقیقه پس از خونگیری برای تعیین حد پایه و سپس نمنه گیری بعد از 5 و 10 دقیقه از تزریق جهت تعیین سطح خونی می باشد. در سرطان مدولای تیروئید، تست های تحریکی موجب افزایش قابل ملاحظه سطح کلسی تونین می شوند.این آزمایش در موارد بیماری های متابولیک کلسیم مفید نمی باشد. مقادیر مثبت کاذب در افراد دارای تیتر بالای آنتی بادیهای انسانی ضد موش (human antimouse antibodies) و آنتی بادیهای هتروفیلیک مشاهده می شود. نتایج تست ممکن است با روش ها و کیت های مختلف متفاوت باشد. نتایج تست نمی تواند بطور مطلق حاکی از وجود یا عدم وجود بیماری بدخیم باشد.


تفسیر

تفسیر: کلسی تونین به عنوان شاخص توموری ارزیابی مبتلایان به سرطان مدولای تیروئید به کار می رود. افزایش سطح کلسی تونین، پیشرفت بیماری را هشدار می دهد و کاهش سطح آن نشاندهنده پس روی تومور است. در هیپر پلازی سلول C نیز افزایش سطح کلسی تونین مشاهده می شود. افزایش سطح کلسی تونین در مبتلایان به سرطان ریه، پستان و لوزالمعده به دلیل ترشح نابجای کلسی تونین ممکن است مشاهده شود. افزایش سطح : کارسینوم مدولای تیروئید، هیپر پلازی سلول C، کارسینوم سلول جو در ریه، کارسینوم پستان، سرطان لوزالمعده، هیپرپاراتیروئیدی اولیه، هیپرپاراتیروئیدی ثانویه به علت نارسایی مزمن کلیه، آنمی پرنیشیوز، سندرم زولینگر-الیسون، سیروز الکلی، تیروئیدیت.


احتیاط ها

سطح آن در زنان سالم باردار و در نوزادان بالا است. کلسیم، کوله سیستوکینین، اپی نفرین، گلوکاگون، پنتاگاسترین، ضد بارداری های خوراکی موجب افزایش سطح کلسی تونین می گردند. سرم لیپمیک یا همولیز موجب تداخل در نتیجه آزمون می گردد.