02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Theophilin


مورد استفاده

1- پایش درمان بیماران آسمی، بیماری های مزمن تنفسی انسدادی (COPD) و آپنه نوزادان2- ارزیابی سمیت دارو


نام روش اندازه گیری

سایر روش ها: RIA، EIA، FIA ، گاز کروماتوگرافی، کالریمتریک


نام های مشابه

تئوفیلین، Aminophylline ، Choledyl، Tedral، Theophyl، Slophylline، Theodur


نوع نمونه

سرم یا پلاسما (هپارینه یا EDTA دار)


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه در ◦c 4 و ◦c 20- تا 14 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

حداکثر 2 ساعت پس از نمونه گیری، نمونه خون را سانتریفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه های شدیداً لیپمیک ، ایکتریک و همولیزه مورد قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

2 ساعت پس از مصرف دهانی و وضعیت ثابت غلظتی یا 30 دقیقه پس از تزریق IV، نمونه گیری انجام شود.نیاز به ناشتایی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

نیمه عمر دارو در افراد سیگاری و تح تجویز با فنوباربیتال کاهش میابد.Troleandomycin و اریترومایسین ممکن است جذب تئوفیلین را کاهش دهند.در غلظتی تقریباً معادل دو برابر غلظت درمانی معمولی می تواند منجر به بروز اثرات سمی شدید بر روی دستگاه عصبی و دستگاه قلبی عروقی شود. بنابراین نارسایی قلبی، نارسایی کبدی و تب طولانی، عفونت و چاقی ممکن است جذب تئوفیلین را کاهش دهند.افزایش نیمه عمر دارو در وزادان نارس نیز اتفاق می افتد. در این حالت دوز دارو باید کاهش یابد.


تفسیر

پاسخ به تئوفیلین به طور مستقیم مناسب با سطح سرمی آن می باشد.معمولاً بهترین پاسخ بیماران به دارو در مقادیر بیشتر از µg/ml 10 و کمتر از µg/ml 20 مشاهده می شود.


احتیاط ها

سطح تئوفیلین ممکن است در طی تجویز همزمان این دارو با آلوپورینول، متوپروال، پروپرانول و داروهای ضد بارداری خوراکی افزایش یابد.سطح تئوفیین سرم ممکن است در طی تجویز همزمان این دارو با کاربامازپین، فورساید، ایزونیازید، فنی توئین، نورتریپتیلین و ریفامپین کاهش یابد.بعد از فعالیت ورزشی یا فیزیکی مانند پیاده روی و ... ، غلظت تئوفیلین سرم ممکن اس در حدود 20% کاهش یابد.فلوئوروکئینولون ( مانند سیپروفلوکساسین، افلکساسین) باعث کاهش کلیرانس تئوفیلین می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد