02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Protein - Total


کد آزمایش

24


مورد استفاده

اندازه گیری پروتئین توتال در تشخیص و درمان انواع بیماریهای مرتبط با کبد، کلیه، مغز استخوان، و همچنین سایر اختلالات متابولیکی و یا تغذیه ای کاربرد دارد.


نام روش اندازه گیری

بیوره


نام های مشابه

پروتئین تام خون، پروتئین توتال سرم


نوع نمونه

سرم تازه


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

نمونه به مدت 7 روز در C◦ 4 و 6 ماه در C◦ 20- پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


راهنمای جمع آوری نمونه

نمونه نباید به مدت زیاد در دمای اتاق بماند زیرا تبخیر نمونه باعث افزایش پروتئین تام خون می شود.


اطلاعات لازم از بیمار

سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید.


معیار رد نمونه

همولیز شدید نمونه موجب رد آن می شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1- نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2-از مصرف غذاهای پر چرب قبل از انجام آزمایش پرهیز شود. چون لیپمیک بودن نمونه در نتیجه آزمون تداخل می کند.


اطلاعات بالینی

منظور از پروتئین توتال مجموعه آلبومین و گلوبولین های خون است و برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد پروتئین های سرم الکتروفورز پروتئین انجام می شود.


مقادیر مرجع

یک سال و بالاتر: 6.3 - 7.9 g/dL


تفسیر

افزایش سطح: هیپرگاماگلوبولینمی، گاماپاتی های پلی کلونال و منوکلونال، هیپر پروتئینمی کاذب کاهش سطح: گاستروانتروپاتی ها، سوختگی های شدید، سندرم نفروتیک، کمبود شدید پروتئین، بیماری های مزمن کبدی، سوء جذب، سوء تغذیه، آگاما گلوبولینمی، کاهش سنتز پروتئین


احتیاط ها

واکنش تداخلی: در شرایط داخل بدن (invivo) مصرف استروئیدهای آنابولیک، کلوفیبرات، پروژسترون، اپی نفرین باعث افزایش و مصرف آلوپورینول و استروژن باعٍث کاهش مقدار می گردد. در شرایط آزمایشگاهی (invitro) دکستران افزایش دهنده پروتئین های تام سرم می باشند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد