02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Complement Component C1q, Serum


کد آزمایش

606


مورد استفاده

1. تشخیص کمبود جزء اول کمپلمان. 2. بررسی بیماران دچار فقدان کمپلمان کل (CH50) نظیر بیماریهای کمپلکس ایمنی.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: نفلومتری سایر روشها: توربیدومتری، SRID


نام های مشابه

جزء C1q کمپلمان، Functional C1q، C1q Complement Component, Serum، Complement C1q


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

1. بالافاصله پس از جداسازی سرم، آن را در فریزر نگاه دارید. 2. در صورت انجام نشدن تست طی چند روز آینده، سرم را در فریزرهای 70oC- نگاه دارید. در صورت انجام تست طی 24 ساعت آینده آن را در 20oC- نگاه دارید. 3. قبل از انجام آزمایش، نمونه فریز شده را در دمای اتاق قرار دهید و پس از ذوب شدن نمونه آن را به خوبی مخلوط نمایید. از تشکیل کف اجتناب گردد.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1. خون کامل باید توسط تکنیک های پزشکی مورد قبول جمع آوری شود. حداقل 5 میلی لیتر خون بدون ماده ضد انعقاد توصیه می شود. 2. پس از نمونه گیری خون را روی یخ مرطوب نگاه دارید. 3. خون را به مدت 60 -30 دقیقه در دمای اتاق قرار دهید تا لخته تشکیل شود. سپس توسط سانتریفیوزژ یخچالدار (4oC) سرم را جدا نمایید. 4. سرم را داخل لوله های تمیز انتقال داده و آن را تا زمان آزمایش در فریزر ( ترجیحاً -70oC) نگاه دارید. 5. برای جلوگیری از نتایج نادرست، نمونه گیری و نگهداری نمونه باید به درستی صورت گیر د. 6. پس از جمع آوری نمونه، محل نمونه گیری را از نظر خونریزی یا کبودی بررسی نمایید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

• ü ذوب و فریز مکرر نمونه مورد قبول نمی باشد. • ü نمونه حرارت دیده قبل از انجام آزمایش مورد قبول نمی باشد. • ü استفاده از نمونه همولیز شده، ایکتریک ( زردی) و لیپمیک اجتباب گردد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. ترجیحاً بیمار ناشتا باشد. 2. خون را در ویال های پلاستیکی بدون ماده ضد انعقاد جمع آوری نمایید.


اطلاعات بالینی

• غلظت C1q ممکن است در بیماران با آنژیوادم اکتسابی، واسکولیت ناشی از کمپلکس ایمنی، غلظت پایین مهار کننده C1 ، سرطان، و یا لنفوم کاهش یابد. • عدم فعالیت و یا فعالیت پایین سطوح عملکردی C1q در حضور سطوح طبیعی آنتی ژن C1q می بایست با یک نمونه سرم جدید تکرار گردد تا غیر فعال شدن C1q در نتیجه نقل و انتقال نادرست نمونه رد گردد. • از آنجایی که پروتئین های کمپلمان در برابر حرارت حساس می باشند، نهایت دقت در نمونه برداری از خون، حمل و نقل و جدا کردن سرم و نگه داری آن باید به عمل آید.


تفسیر

اندازه گیری فعالیت C1q نشانگر مقادیر جزء اول از کمپلمان (C1) موجود است. عدم وجود C1q در حضور مقادیر طبیعیC3 و C4 نشانگر کمبود جزء C1 می باشد. سطوح پایین C1q در حضور سطوح پایین C4 و سطوح طبیعی C3 ممکن است نشاندهنده حضور یک مهارکننده اکتسابی ( اًتوآنتی بادی) برای مهارکننده C1 استراز باشد. اندازه گیری C1q در بیماریهای کمپلکس ایمنی ارزش کلنیکی دارد. کاهش سطح C1q: در سرم افراد دچار اختلالات مادرزادی نظیر نقص ارثی C1q، هیپوگاماگلوبینمی، واسکولیت، لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و اختلالات اکتسابی نظیر آنژیوادم اکتسابی، سوء تغذیه شدید، انتروپاتی شدید با دست رفتن پروتئین و مصرف کمپلمان وابسته به کمپلکس ایمنی، کرایوگلوبینمی و لنفوپنی، C1q کاهش می یابد. افزایش سطح C1q: افزایش اکتسابی C1q در بیماری کالاآزار، عفونتهای مزمن و بیماریهای التهابی خود ایمن نظیر آرتریت روماتوئید مشاهده می شود.


احتیاط ها

• خون تام در صورتیکه در سرما نگه داشته شود موجب فعال شدن سیستم کمپلمان شده، پروتئین های آن مصرف می شوند و منجر به کاهش کاذب اجزاء سیستم کمپلمان می گردد. • ذوب و فریز مکرر نمونه موجب از بین رفتن کمپلمان و کاهش کاذب آن می گردد. • نمونه سرم همولیز شده، ایکتریک و لیپمیک در نتایج آزمایش ممکن است تداخل نماید. • نمونه ای در دمای اتاق قرار گیرد، به مرور زمان کمپلمان آن مصرف شده و منجر به نتایج کاهش کاذب می گردد.