میکروب شناسی


 

 

 

 میکروبیولوژی یا میکروب‌شناسی علمی است که به مطالعه‌ی شکل، ساختمان، متابولیسم و ویژگی‌های موجودات زنده ذره‌بینی می‌پردازد و رابطه این موجودات را با بعضی بیماری‌های انسان، جانوران و گیاهان مورد بررسی قرار می‌دهد. عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی، کمک به تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی از طریق کشت نمونه‌های مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم‌ها، شناسایی دقیق گونه‌های جدا شده، انجام آزمایش حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها (AST)، ارزیابی نمونه‌های سرولوژیکی، و آزمایش‌های مستقیم انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی برای بیماری‌های عفونی است.