بیوشیمی


 

 

دانش بیوشیمی در دوران آغاز قرن بیستم به عنوان یک رشته متمایز ظهور کرد، زمانی که دانشمندان شیمی، فیزیولوژی، و زیست شناسی را برای بررسی شیمی سیستم های زندگی، ترکیب کردند.

آغاز پیدایش علم بیوشیمی را می توان به کشف اولین آنزیم (آمیلاز) توسط Anselme Payen در سال1833 نسبت داد و به نظر میرسد که اولین بار واژه بیوشیمی در همین سال استفاده شد ولی عموم مردم بر این باورند که کشف دانش بیوشیمی به طور رسمی توسط carl neuberg شیمی دان آلمانی در سال 1903 صورت گرفته است.

بیوشیمی مجموعه ای از رشته های علمی از جمله ژنتیک، میکروبیولوژی، پزشکی قانونی، علم گیاهی و پزشکی را شامل می شود. بیوشیمی به علت گستردگی و وسعت علومی که در بر می گیرد بسیار مهم است و پیشرفت در این حوزه علم در طول 100 سال گذشته قابل توجه است.