تهران، پیروزی، صد دستگاه، کوچه ایلخانی، پلاک 12، طبقه سوم، واحد 5     02136901510 02136600331 09392235511

آزمایشات

Methotrexate


نام روش اندازه گیری

HPLC


نام های مشابه

Methotrexate


نوع نمونه

Pasma(EDTA) ترجیحا/Serum


حجم نمونه

0.4


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1M