02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Lipoprotein.E.Ph


کد آزمایش

116


مورد استفاده

الکتروفورز لیپوپروتئین ها در ارزیابی هیپرلیپدمی و شناساندن ناهنجاری های توزیع لیپوپروتئین سرمی و غلظت آن کاربرد دارد.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: الکتروفورز بر روی ژل


نام های مشابه

الکتروفورز لیپوپروتئین، Lipo proteins Phenotype


نوع نمونه

سرم یا پلاسما EDTA دار


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

سرم بایستی تازه ( در کمتر از 2 ساعت) استفاده شود.در C◦ 4 به مدت 7 روز و در C◦20- به مدت 30 روز پایدار است. بعد از نمونه گیری طی یک ساعت سرم یا پلاسما جدا گردد زیرا گلوکز خون در دمای اتاق هر ساعت به دلیل متابولیزه شدن 10% کاهش می یابد.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


اطلاعات لازم از بیمار

1- هرگونه داروی مصرفی مؤثر بر نتایج آزمون را یادداشت کنید.2- دانستن سابقه بیماری مرتبط با آزمون حائز اهمیت است.


معیار رد نمونه

1- نمونه همولیز شدید موجب تداخل در نتایج آزمون می گردد. 2- پلاسما هپارینه قابل قبول نیست.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی مساوی یا بیش از 12 ساعت می باشد.


مقادیر مرجع

شیلو میکرون : 2– 0 % β یا LDL : 33 % الی52 % از کل توده لیپوپروتئینمی α یا HDL : 30 – 10% ظاهر پلاسما: واضح و شفاف β Pre یا VLDL : 28- 7 %


تفسیر

لیپوپروتئین ها بر اساس تفاوت در بار الکتریکی سطح خود، جدا می شوند. سرعت تجمع بستگی به محیط عمل دارد ( Paper یا ژل آگاروز، پلی اکریلامید یا نشاسته). 2 محیط آخر باعث تفکیک بر اثر اندازه می شوند. HDL ( آلفا- لیپوپروتئین) سریعتر به طرف آند حرکت می کند. در روش پلی اکریلامید یا نشاسته، LDL سریع تر یه طرف آند می رود و سپس VLDL.


احتیاط ها

وجود تداخل در الکتروفورز پس از رنگ آمیزی مشخص می شود و باید اندازه گیری کمی لیپید و لیپوپروتئین ها در ترکیب با هم ارزیابی شوند. نمونه کنترلی باید وجود فاصله بین باندهای آلفا (α) و بتا (β) را نشان داده و نوار باریک پره- بتا مشخص باشد. این آزمایش با استرس و رژیم غذایی تحت تأثیر قرار می گیرد. در صورت وجود بیماری های ثانویه نظیر دیابت شیرین، مشکلات کلیوی و نفریت این آزمایش فاقد اعتبار می باشد. برخی داروها روی حرکت الکتروفورتیکی لیپوپروتئین ها تأثیر می گذارند. خون هپارینه قابل قبول نیست و نتایج آزمایشات در طول دوره هپارین درمانی فاقد ارزش است. شیلومیکرون ها در صورت وجود در نمونه، در همان مبدأ باقی می مانند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد