02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

ANA


کد آزمایش

261


مورد استفاده

تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) و سایر بیماری های خود ایمن


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: FANA (فلئورسانس)، ELISA


نام های مشابه

آنتی بادی ضد هسته ای


نوع نمونه

سرم و مایعات بدن از جمله مایع پلور


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

تا زمان آزمایش در یخچال نگهداری شود. پایداری نمونه در C◦ 4 درجه 7 روز و در منفی C◦ 20 درجه 6 ماه می باشد.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

نوع مایع بدن در برگه آزمایش ثبت شود.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

همولیز در نتیجه آزمایش ایجاد تداخل می کند.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

در افراد بالای 65 سال ، 1/3 افراد می توانند تیتر پایینی از ANA (بالاتر از 1/20) را داشته باشند بدون آنکه بیمار باشند. تیترهای 1/20 و بالاتر در 95% مبتلایان SLE دیده می شود. روش FANA متداول ترین و حساس ترین و اقتصادی ترین روش می باشد.


تفسیر

تفسیر: این آنتی بادی عمدتاً جهت غربالگری لوپوس اریتروماتوز (SLE) به کار می رود، زیرا تقریباً تمامی مبتلایان به SLE آنتی بادی های خودایمن تولید می نمایند. از این رو آزمایش منفی ANA تشخیص بیماری را رد می نماید. اگر آزمون ANA مثبت گردد، لازم است سایر آنتی بادی ها نیز بررسی شوند تا تشخیص تأ یید گردد. افزایش سطح : SLE. همچنین در بیماریهایی از قبیل آرتریت روماتوئید، پلی آرتریت نودوزا، درماتو میوزیت، پلی میوزیت، اسکلرودرما ، سندرم شوگرن، سایر بیماری های ایمنی، لوسمی، منونوکلئوز عفونی، میاستنی گراویس، سیروز، هپاتیت مزمن ممکن است افزایش تیتر ANA مشاهده شود.


احتیاط ها

مثبت کاذب :استازولامید، اسید آمینو سالیسیلیک، کلروپروتیکسن ، کلروتیازیدها، گریزئوفولوین، هیدرا لازین، پنی سیلین، فنیل بوتازون، فنی توئین، پروکائین آمید، استرپتو مایسین، سولفونامیدها و تترا سایکلین ها. منفی کاذب:داروهای استروئیدی


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد